Mae’r telerau ac amodau yma’n berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan (sy’n cynnwys unrhyw is-barthau, oni bai eu bod wedi’u heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain), a pherchennog a gweithredwr y Wefan yma.Darllenwch y telerau ac amodau yma’n ofalus, gan eu bod yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol. Bernir eich bod yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau yma a rhwymo iddyn nhw yn ystod eich defnydd cyntaf o’r Wefan. Os nad ydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau yma, dylech chi roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan ar unwaith.

Yn y telerau ac amodau yma, mae Defnyddiwr yn golygu unrhyw drydydd parti sy’n defnyddio’r Wefan ac nad yw naill ai (i) yn cael ei gyflogi gan Anni ac yn gweithredu yn ystod ei gyflogaeth neu (ii) yn cael ei gyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Anni ac yn defnyddio’r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o’r fath.

Efallai y byddwn ni’n diweddaru’r Telerau Cwsmeriaid yma o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r Telerau ac Amodau’n cael eu gwneud ar y dudalen yma. Gwiriwch y Telerau ac Amodau yma bob tro y byddwch chi’n defnyddio’r Wefan.

Amdanom ni

Mae “Anni” Annibynnol Cyf. (Rhif Cwmni: 12844462) wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr.

Mae modd i chi gysylltu â ni ar helo@anni.cymru.

Mae Anni yn farchnad ar-lein sy’n galluogi Gwerthwyr i arddangos rhestrau o’u nwyddau. Mae’r nwyddau yma ar gael i’r cwsmer i’w gweld ac mae Anni yn caniatáu i chi wneud archebion a thalu am nwyddau trwy’r Wefan yma.

Mae Anni yn hwyluso’r broses brynu am nwyddau sy’n cael eu hysbysebu gan y Gwerthwyr ar gyfer cwsmeriaid. Trwy ddefnyddio’r Wefan yma rydych chi’n cydnabod fod contract cyfreithiol rhyngoch chi a’r Gwerthwr yn y broses brynu a gwerthu nwyddau. Ni fyddwn yn atebol am nwyddau, y weithred o gludo/anfon nwyddau na thelerau eraill sy’n berthnasol rhyngoch chi a’r Gwerthwyr ar Anni.

NODWCH: Yn ogystal â darllen y Telerau ac Amodau canlynol dylech hefyd gyfeirio at Delerau ac Amodau pob Gwerthwr unigol cyn archebu unrhyw nwyddau. Os oes unrhyw wrthdaro neu anghysondeb rhwng y Telerau yma ac os oes telerau’n cael eu cyhoeddi gan y Gwerthwr mewn perthynas â gwerthu nwyddau i chi, rhaid dilyn telerau’r Gwerthwr.

Pan fyddwch chi’n gwneud y penderfyniad i brynu nwyddau, mae contract cyfreithiol yn deillio rhyngoch chi a’r Gwerthwr a bydd y contract hwnnw’n hepgor y Telerau, yr e-bost sy’n cadarnhau eich archeb ac unrhyw fanylion perthnasol sy’n ymddangos ar dudalen y cynnyrch a rydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y darpariaethau yma.

Dydy Anni ddim yn rhan o’r contract rhwng y Gwerthwr a’r Defnyddiwr. Anni yw’r platfform sy’n hwyluso’r broses o archebu gan y Gwerthwyr a chymryd eich taliad chi am eich archebion. Dydyn ni ddim yn rheoli a dydyn ni ddim yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am y rhestrau sy’n cael eu darparu gan Werthwyr a dydyn ni ddim, ar unrhyw adeg, yn cadw cyflenwad o’r eitemau sy’n cael eu gwerthu gan y Gwerthwyr trwy’r Wefan. Rydyn ni’n ei gwneud yn ofynnol i Werthwyr sicrhau bod y nwyddau sydd ar gael i’w prynu yn cydymffurfio â deddfau a rheoliadau cymwys y DU.

Bernir bod pob archeb yn gynnig gennych chi i brynu’r nwyddau sy’n rhan o’r archeb yn unol â’r Telerau Cwsmeriaid a’r manylion perthnasol ar dudalen y nwyddau. Ni fydd y Gwerthwr yn derbyn unrhyw archeb nes bod Anni wedi cyhoeddi e-bost i gydnabod yr archeb. Bydd y contract rhyngoch chi a’r Gwerthwr yn ymwneud yn unig â’r cynhyrchion hynny sydd â chydnabyddiaeth e-bost ddilys o’r archeb.

Nid ydym yn derbyn archebion o gyfeiriadau y tu allan i’r DU.

Tâl

Rydych chi’n awdurdodi Anni i godi tâl ar eich cyfrif talu perthnasol. Trwy gyflwyno Archeb a darparu manylion talu wrth y ddesg dalu, rydych Chi’n awdurdodi Anni (gan weithredu trwy’r prosesydd talu) i godi tâl i’r cyfrif perthnasol i gymryd taliad am Eich Archeb ar ran y Gwerthwr perthnasol.

Ni fydd Anni na’r Gwerthwr perthnasol yn gyfrifol am unrhyw golledion y gallech chi eu dioddef os does dim digon o arian yn y cyfrif rydych chi’n ei ddewis i dalu am yr Archeb honno.

Force Majeure

Pan fo Anni neu Werthwr yn cael eu hatal neu eu gohirio rhag cwblhau archebion yn unol â’r Telerau Cwsmeriaid oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol gan gynnwys, heb gyfyngiad, gweithred gan Dduw, gweithredoedd llywodraethol, rhyfel neu argyfwng cenedlaethol, terfysg neu derfysg gwladol, tân, ffrwydrad, llifogydd, tywydd garw, epidemig, cyfnodau clo, streiciau neu anghydfodau llafur eraill, neu ataliadau neu oedi sy’n effeithio ar gludwyr neu anallu neu oedi cyn cael cyflenwadau o ddeunyddiau digonol neu addas, yna bydd ein cyfrifoldeb ni neu’r Gwerthwr i gadw at rwymedigaethau cytundebol yn cael ei ohirio ar gyfer y cyfnod o amser y mae’r amgylchiadau’n parhau.

Morgludiant

Mae eich basged siopa ar Anni yn arddangos y nwyddau rydych chi wedi’u dewis. Cyfrifoldeb y Gwerthwr fydd darparu cyfraddau cludo, nodiadau ar amseroedd cludo a gwybodaeth olrhain archebion i chi. Mae’r costau dosbarthu ar gyfer pob Gwerthwr yn amrywio yn ôl y dulliau cludo y maen nhw’n eu cynnig. Cyfrifoldeb y Gwerthwr yn unig yw cludo nwyddau a brynwyd.

Ad-daliadau, dychweliadau a chanslo archebion

Mae Anni yn wefan sy’n llawn gwerthwyr annibynnol sy’n rhedeg eu siopau eu hunain. Mae hyn yn golygu bod pob gwerthwr yn gyfrifol am ei bolisïau ei hun ynghylch ad-daliadau, cyfnewidiadau a dychweliadau.

Disgwylir i werthwyr ar Anni nodi eu polisïau ynghylch dychweliadau ac ad-daliadau yn eu polisïau siopa’n glir. Mae modd i hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol:
1. P’un a yw gwerthwr yn derbyn dychweliadau ai peidio
2. Y cyfnod o amser ers gwneud archeb y bydd y cwmni yn fodlon derbyn dychweliadau
3. Pwy fydd yn talu am gostau postio dychweliadau am unrhyw eitemau sy’n cael eu hanfon yn ôl
Bydd unrhyw ymholiadau, cwestiynau neu gwynion ynghylch pryniant sy’n cael eu derbyn gan Anni gan Brynwr yn cael eu trosglwyddo’n uniongyrchol i’r Gwerthwr.

Eiddo deallusol a defnydd derbyniol

Mae’r holl Gynnwys sydd ar y Wefan, oni bai ei fod yn cael ei lanlwytho gan Ddefnyddwyr, yn eiddo i Anni, y rheiny sy’n gysylltiedig â ni neu drydydd partïon perthnasol eraill. Yn y telerau ac amodau yma, mae Cynnwys yn golygu unrhyw enghraifft o destun, graffeg, delwedd, sain, fideo, meddalwedd, crynhoadau data, dyluniad tudalen, cod a meddalwedd sylfaenol ac unrhyw fath arall o wybodaeth y gellir ei storio mewn cyfrifiadur sy’n ymddangos ar, neu’n ffurfio rhan o’r Wefan yma, yn osytal ag unrhyw gynnwys o’r fath a lanlwythwyd gan Ddefnyddwyr. Trwy barhau i ddefnyddio’r Wefan rydych chi’n cydnabod bod Cynnwys o’r fath wedi’i warchod gan hawlfraint, nodau masnach, hawliau cronfa ddata a hawliau eiddo deallusol eraill. Ni ddehonglir unrhyw beth ar y wefan yma fel un sy’n rhoi, trwy oblygiad, estopel, neu fel arall, unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, logo neu nod gwasanaeth a arddangosir ar y safle heb ganiatâd ysgrifenedig y perchennog ymlaen llaw.

Mae modd i chi, ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol eich hun yn unig, wneud y canlynol: adfer, arddangos a gweld y Cynnwys ar sgrin cyfrifiadur.
Rhaid i chi beidio ag atgynhyrchu, addasu, copïo, dosbarthu na defnyddio unrhyw Gynnwys at ddibenion masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig Anni.
Rydych chi’n cydnabod eich bod yn gyfrifol am unrhyw Gynnwys y mae modd i chi ei gyflwyno trwy’r Wefan, gan gynnwys cyfreithlondeb, dibynadwyedd, priodoldeb, gwreiddioldeb a hawlfraint unrhyw Gynnwys o’r fath. Ni chewch uwchlwytho, dosbarthu na chyhoeddi trwy’r Wefan, unrhyw Gynnwys (i) cyfrinachol, perchnogol, ffug, twyllodrus, enllibus, difenwol, anweddus, bygythiol, ymledol o breifatrwydd neu hawliau cyhoeddusrwydd, gan dorri ar hawliau eiddo deallusol, ymosodol, yn anghyfreithlon neu fel arall yn annerbyniol; (ii) sy’n cynnwys neu’n annog trosedd, torri hawliau unrhyw barti neu arwain at atebolrwydd neu dorri unrhyw gyfraith; neu (iii) gall gynnwys firysau meddalwedd, ymgyrchu gwleidyddol, llythyrau cadwyn, post torfol, neu unrhyw fath o “sbam.” Ni chewch ddefnyddio cyfeiriad e-bost ffug na gwybodaeth adnabod arall, dynwared unrhyw berson neu endid neu gamarwain fel arall ynglŷn â tharddiad unrhyw gynnwys. Ni chewch uwchlwytho cynnwys masnachol ar y Wefan.

Rydych chi’n cynrychioli ac yn gwarantu eich bod chi’n berchen ar yr holl hawliau i’r Cynnwys rydych chi’n ei bostio neu’n ei reoli fel arall; bod y Cynnwys yn gywir; nad yw’r defnydd o’r Cynnwys rydych chi’n ei ddarparu yn torri unrhyw un o’r telerau ac amodau yma ac na fydd yn achosi anaf i unrhyw berson; ac y byddwch chi’n digolledu Anni am bob hawliad sy’n deillio o’r Cynnwys rydych chi’n ei ddarparu.

Defnydd gwaharddedig

Ni chewch ddefnyddio’r Wefan at unrhyw un o’r dibenion canlynol:
mewn unrhyw ffordd sy’n achosi, neu a allai achosi, niwed i’r Wefan neu’n ymyrryd â defnydd neu fwynhad unrhyw berson arall o’r Wefan; mewn unrhyw ffordd sy’n niweidiol, yn anghyfreithlon, yn ddifrïol, yn ymosodol, yn fygythiol neu’n annymunol fel arall neu yn torri unrhyw gyfraith, rheoliad, gorchymyn llywodraethol cymwys; gwneud, trosglwyddo neu storio copïau electronig o’r Cynnwys a ddiogelir gan hawlfraint heb ganiatâd y perchennog.

Dolenni i wefannau eraill

Mae modd i’r Wefan yma gynnwys dolenni i wefannau eraill. Oni nodir yn benodol, dydy’r safleoedd yma ddim o dan reolaeth Anni na rheolaeth y rheiny sy’n gysylltiedig â ni. Dydyn ni ddim yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys Gwefannau o’r fath ac yn gwadu atebolrwydd am unrhyw achos o golled neu ddifrod a all godi o’u defnyddio. Dydy cynnwys dolen i wefan arall ar y Wefan yma ddim yn awgrymu unrhyw ardystiad o’r gwefannau eu hunain na’r rhai sy’n eu rheoli.

Polisi Preifatrwydd

Mae defnydd o’r Wefan hefyd yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd, sydd wedi’i ymgorffori yn y telerau ac amodau yma gan i ni gyfeirio ato yma. I weld y Polisi Preifatrwydd, cliciwch yma.

Argaeledd y Wefan ac ymwrthodiadau

Mae unrhyw gyfleusterau, offer, gwasanaethau neu wybodaeth ar-lein y mae Anni yn eu darparu trwy’r Wefan (y Gwasanaeth) yn cael eu darparu “fel y mae” ac ar sail “os yw ar gael”. Does dim modd i ni warantu y bydd y Gwasanaeth heb unrhyw nam a/neu ddiffygion. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, dydyn ni ddim yn darparu unrhyw warantau (datganedig neu ymhlyg) o ffitrwydd at bwrpas penodol, cywirdeb gwybodaeth, cydnawsedd ac ansawdd boddhaol. Nid oes rheidrwydd ar Anni i ddiweddaru’r wybodaeth sy’n ymddangos ar y Wefan.

Er bod Anni yn gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau bod y Wefan yn ddiogel ac yn rhydd o wallau, firysau a meddalwedd faleisus arall, dydyn ni ddim yn cynnig unrhyw warant ac yn hynny o beth rhaid i Ddefnyddwyr gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch eu hunain, eu manylion personol a’u cyfrifiaduron.

Nid yw Anni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw darfu neu ddiffyg argaeledd y Wefan.

Mae Anni yn cadw’r hawl i newid, atal neu derfynu unrhyw ran o’r Wefan (neu’r Wefan gyfan) gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gynhyrchion a’r/neu’r gwasanaethau sydd ar gael. Bydd y telerau ac amodau yma’n parhau i fod yn berthnasol i unrhyw fersiwn o’r Wefan sy’n cael ei haddasu, oni nodir yn benodol fel arall.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

Ni fydd unrhyw rhan o’r telerau ac amodau yma yn: (a) cyfyngu neu’n eithrio ein hatebolrwydd ni yn ogystal â chi am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeulustod ni neu eich esgeulustod chi, fel bo’n berthnasol; (b) cyfyngu neu’n eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd chi am dwyll neu gamliwio twyllodrus; neu (c) gyfyngu neu’n eithrio unrhyw un o’n rhwymedigaethau ni neu’ch rhwymedigaethau chi mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol.

Ni fyddwn ni’n atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy’n codi o ddigwyddiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid yw Anni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw un o’r canlynol:
unrhyw golledion busnes, megis colli elw, incwm, refeniw, arbedion a ragwelir, busnes, contractau, ewyllys da neu gyfleoedd masnachol;
colli neu lygru unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd;
unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Cyffredinol

Ni chewch chi drosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau o dan yr amodau a thelerau yma i unrhyw berson arall. Efallai y byddwn ni’n trosglwyddo ein hawliau o dan y telerau ac amodau yma lle rydyn ni’n credu eu bod yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.

Gall y telerau ac amodau yma gael eu hamrywio gennym o bryd i’w gilydd. Bydd telerau diwygiedig o’r fath yn berthnasol i’r Wefan o’r dyddiad cyhoeddi. Dylai defnyddwyr wirio’r telerau ac amodau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol.

Mae’r telerau ac amodau yma, ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd, yn cynnwys y contract cyfan rhwng y partïon sy’n ymwneud â’i destun ac yn disodli’r holl drafodaethau, trefniadau neu gytundebau blaenorol a allai fod wedi eu cynnal yn unol â’r telerau ac amodau.

Ni fydd Deddf Contract (Hawliau Trydydd Parti) 1999 yn berthnasol i’r telerau ac amodau yma ac ni fydd gan unrhyw drydydd parti unrhyw hawl i orfodi neu ddibynnu ar unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau yma.

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau yma (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth neu’r ddarpariaeth rhannol honno, i’r graddau sy’n ofynnol, yn cael ei dileu, a ni fydd dilysrwydd na gorfodadwyedd darpariaethau eraill y telerau ac amodau yma’n cael eu heffeithio.

Oni chytunir yn wahanol, ni fydd unrhyw oedi, gweithredu na hepgor gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu weithred adferol yn cael ei ystyried yn ildiad o’r hawl honno, neu unrhyw hawl neu weithred adferol arall.

Bydd y Contract yma’n cael ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr a bydd pob anghydfod sy’n codi yn unol â’r Contract (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau digontract) yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr a Chymru.