Tocyn Anrheg Anni £25

£25.00

Rho’r anrheg o siopa gyda busnesau annibynnol Cymraeg gyda Thocyn Anrheg Anni! Llenwa’r manylion isod ac archeba tocyn anrheg i ebostio côd arbennig i berson arbennig gael siopa am unrhyw eitem ar gael ar gwefan Anni.

Clear
Category:

Mae Tocynnau Anrheg Anni ar ôl eu prynu, yn dal gwerth ariannol, a gellir eu defnyddio fel dull talu ar-lein ar wefan Anni i brynu unrhyw gynnyrch a werthir gan unrhyw werthwr ar Anni.

Bydd y Tocyn Anrheg Anni yn cael ei ddanfon i’r cyfeiriad e-bost o’ch dewis ac yn cynnwys côd 16 cymeriad o hyd. Bydd angen nodi y côd hwn ar ein tudalen Talu o dan ‘Oes gen ti Docyn Anrheg?’

Cyn gynted ag y bydd y derbynnydd a ddewisir yn dechrau defnyddio’r Tocyn Anrheg, yna fe’i hystyrir yn arian parod a bydd y gwerth ariannol yn lleihau wrth i archebion cael eu gwneud.

Wrth gwrs!

Os byddai’n well gennych dderbyn yr e-bost sy’n cynnwys côd y tocyn Anrheg eich hun fel y gallwch ei anfon ymlaen, neu ei argraffu i’w roi mewn cerdyn, yna nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun yn y blwch “I/To” cyn i chi ychwanegu’r Tocyn Anrheg i’r swm a ddewiswyd i’ch basged.

Byddwch yn derbyn e-bost y Tocyn Anrheg, gallwch barhau i nodi’r manylion eraill fel arfer os ydych chi am gynnwys neges bersonol!

Bydd côd y Tocyn Anrheg yn ddilys i’w ddefnyddio am 12 mis o’r dyddiad y cafodd ei brynu.

Anfonir y Tocyn Anrheg trwy e-bost i’r cyfeiriad a nodir ar dudalen y Tocyn Anrheg, weithiau gall darparwyr e-bost weld yr e-bost fel sbam, felly yn y lle cyntaf gwiriwch sbam neu ffolder sothach yr e-bost a ddewiswyd.

Os yw hynny’n methu, yna cysylltwch â ni ar helo@anni.cymru fel y gallwn ymchwilio iddo ar eich rhan.

Os na allwch ddod o hyd i’ch Tocyn Anrheg, gwiriwch yr holl ffolderau a allai fod gan eich darparwr e-bost gan gynnwys sothach, sbam, arall neu’r archif..

Os yw hynny’n methu, yna cysylltwch â ni ar helo@anni.cyrmu gyda’ch manylion a byddwn yn ailddanfon y côd. Sylwch er diogelwch efallai y bydd angen i ni ddilysu’ch hunaniaeth a chadw’r hawl i ailddanfon manylion y Tocyn Anrheg yn unig i’r cyfeiriad a roddir yn y man prynu.

Cadwch côd eich Tocyn Anrheg yn ddiogel gan nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am Docynnau Anrheg a ddefnyddir gan rywun heblaw chi eich hun.

Yn anffodus, nid ar hyn o bryd! Rydym yn gweithio ar y gallu i fedri cael cyfrif ar Anni lle gallwch weld holl fanylion eich cyfrif gan gynnwys balans y Tocyn Anrheg.

Yn y cyfamser, cadwch nodyn o faint y gallai fod ar ôl ar eich Tocyn Anrheg, os oes angen gwirio eich balans yna anfonwch e-bost atom gyda’ch ymholiad at helo@anni.cymru a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch chi.

Wrth gwrs! Os yw’r archeb yn fwy na gwerth y Tocyn Anrheg yna bydd y system dalu yn caniatáu ichi dalu’r gwahaniaeth trwy ddull arall gan gynnwys cerdyn debyd / credyd neu PayPal.

Fodd bynnag, nid yw’n bosibl ar hyn o bryd i ddefnyddio’r Tocyn Anrheg yn rhannol yn ogystal â dull arall – bydd ein system yn cymryd y swm llawn o’r Tocyn Anrheg os yw cyfanswm gwerth yr archeb yn fwy na swm y Tocyn Anrheg.

Oes, fodd bynnag, nid yw’r Tocyn Anrheg yn drosglwyddadwy ac ni ellir eu hadbrynu am arian parod. Os bydd archeb yn cael ei dychwelyd neu ei chanslo a bod angen ad-daliad yna byddwn yn ailddanfon credyd siop ar ffurf Tocyn Anrheg newydd i werth yr archeb gwreiddiol.

Cofiwch fod dychweliadau ac ad-daliadau yn cael eu rheoli gan y Gwerthwyr unigol a restrir ar Anni felly dim ond ar ôl i’r Gwerthwr gadarnhau ei fod yn unol â’u polisïau dychwelyd penodol y byddwn yn danfon ad-daliad.

Gallwch! Ychwanegwch godau’r Tocyn Anrheg yn unigol ar y ddesg dalu a tharo “Gwneud Cais” ar gyfer pob un, yna dylid tynnu balans pob Tocyn Anrheg o gyfanswm eich archeb.

Mae’r Tocyn Anrheg yn ddilys am 12 mis o ddyddiad eu prynu.

Nid oes modd trosglwyddo Tocyn Anrheg Anni, ac ni ellir eu hadbrynu fel arian parod. Rhaid i unrhyw ad-daliadau a roddir am archebion wedi’u canslo neu eu dychwelyd fod ar ffurf credyd siop a gyhoeddir trwy Tocyn Anrheg newydd.

Ni ellir canslo nac ad-dalu Tocyn Anrheg ar ôl eu prynu. Mae’r archebion a wneir gan ddefnyddio Tocyn Anrheg yn ddarostyngedig i bolisïau dychwelyd y Gwerthwyr unigol.

Nid yw Anni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am godau Tocyn Anrheg sy’n cael eu colli neu eu dwyn ac ni fydd Anni yn gyfrifol am tocyn Anrheg a ddefnyddir gan rywun arall (gyda’ch caniatâd neu hebddo).

Chi sy’n llwyr gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a ddarperir gennych chi wrth osod eich archeb ac nid oes gan Anni unrhyw atebolrwydd i chi nac i’r derbynnydd arfaethedig os bydd eich Tocyn Anrheg yn cael ei ddanfon i’r cyfeiriad e-bost anghywir.

Nid oes gennym unrhyw atebolrwydd i chi nac i’r derbynnydd bwriadedig am gyflwyno unrhyw Gerdyn eGift yn hwyr neu heb ei ddosbarthu os yw’r sefyllfa yma’n codi oherwydd ymyrraeth neu fethiant yn eich gallu i dderbyn e-byst.

Gellir newid y wybodaeth ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd heb rybudd.

Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r Wybodaeth Bwysig yma o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tocyn Anrheg Anni £25”

Your email address will not be published.