Polisi Preifatrwydd Anni

Rydym yn parchu ac yn deall pa mor bwysig yw amddiffyn eich preifatrwydd tra ar-lein. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut bydd Anni yn defnyddio’r data personol rydyn ni’n ei gasglu gennych chi pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan.

Pa wybodaeth ydych chi’n ei gasglu pan rwy’n cofrestru?

Pan fyddwch chi’n cofrestru gydag Anni byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu, fel eich enw, a’ch cyfeiriad e-bost, i ddanfon gwybodaeth am gynnnyrch Anni. Byddwn yn cysylltu drwy ddanfon ebost ond dim ond os ydych yn tanysgrifio i’n cylchlythyr.

Sut y byddwn yn casglu eich data?

Rydych chi’n darparu’r rhan fwyaf o’r data rydyn ni’n ei gasglu i Anni. Rydym yn casglu data ac yn prosesu data pan fyddwch chi’n:

 • Cofrestru arlein neu’n archebu nwyddau.
 • Cwblhau unrhyw holiadur cwsmer neu’n rhoi unrhyw adborth drwy’r negeseuon neu drwy ebost.
 • Defnyddio neu’n edrych ar ein gwefan trwy gwcis eich porwr.
 • Ymgysylltu ag Anni ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltu ag Anni mewn unrhyw fodd gydag ymholiadau, cwynion ac ati.
 • Cymeryd rhan mewn unrhyw gystadlaethau.

Mae Anni yn casglu eich data er mwyn i ni:

 • Brosesu eich archeb a rheoli eich cyfrif.
 • Cysylltu â chi drwy ebost gyda chynigion arbennig ar nwyddau a gwasanaethau rydym yn credu y byddwch yn eu hoffi.

Pa ddata y byddwn yn ei gasglu?

 • eich enw, cyfeiriad cludo/bilio, archebion a derbynebau, ebost a rhif ffôn.
 • manylion unrhyw gwynion neu sylwadau danfonwyd drwy ebost, y ffurflen ar-lein neu drwy’r cyfyngau cymdeithasol.
 • eich manylion archebion a’ch dewisiadau ‘hoff bethau’, os oes gennych gyfrif gyda ni.
 • manylion a gasglir drwy ddefnyddio cwcis eich porwr. 
 • gwybodaeth technegol am eich cysylltiad rhyngrwyd a phorwr, y math o ddyfais rydych chi’n ei defnyddio a’ch dewis iaith.

Pryd bynnag yr ydym yn casglu neu yn prosesu eich data, dim ond cyhyd ag y mae ei angen ar gyfer y diben y’i casglwyd y byddwn yn ei gadw.

Pan fydd Anni yn prosesu’ch archeb, gallwn ddanfon eich data at asiantaethau credyd, a defnyddio’r wybodaeth sy’n deillio ohono hefyd, i atal archebion twyllodrus.

Marchnata

Hoffai Anni ddanfon gwybodaeth am nwyddau a gwasanaethau rydym yn credu y byddwch yn eu hoffi.

Os ydych wedi cytuno i dderbyn ebyst marchnata Anni, mi fedrwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg. Mae’r hawl gennych ar unrhyw adeg i wrthod Anni i gysylltu â chi. Os nad ydych eisau ini ddanfon deunyddiau marchnata atoch, cysylltwch â ni.

Beth yw eich hawliau diogelu data?

Hoffai Anni wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i Anni am gopïau o’ch data personol. Efallai y byddwn yn codi ffi fach arnoch am y gwasanaeth hwn.

Yr hawl i gywiro – Mae gennych yr hawl i ofyn i Anni gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i Anni gwblhau’r wybodaeth sy’n anghyflawn yn eich barn chi.

Yr hawl i ddileu – Mae gennych yr hawl i ofyn i Anni ddileu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych yr hawl i ofyn i Anni gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i Anni brosesu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i ddata cludadwy – Mae gennych yr hawl i ofyn i Anni drosglwyddo’r data yr ydym wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol i chi, o dan rai amodau.

Os byddwch yn gwneud cais, mae gennym fis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni drwy e-bostio: helo@anni.cymru

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun a roddir ar y cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth arferol am gofnodion Rhyngrwyd a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Pan ymwelwch â www.anni.cymru, gallwn gasglu gwybodaeth gennych yn awtomatig drwy gwcis neu dechnoleg debyg

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i allaboutcookies.org.

Sut rydyn ni’n defnyddio cwcis?

Mae Anni yn defnyddio cwcis mewn amrywiaeth o ffyrdd i wella eich profiad ar ein gwefan, gan gynnwys:

Sicrhau eich bod yn parhau wedi mewngofnodi

Deall sut rydych chi’n defnyddio ein gwefan

Pa fathau o gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?

Mae nifer o wahanol fathau o gwcis. Fodd bynnag, mae ein gwefan yn defnyddio’r cwcis canlynol:

Swyddogaethol – Mae Anni yn defnyddio’r cwcis hyn fel ein bod yn eich adnabod ar ein gwefan ac yn cofio eich dewisiadau a ddewiswyd yn flaenorol. Gallai’r rhain gynnwys pa iaith sydd orau gennych a’r lleoliad yr ydych ynddo. Defnyddir cymysgedd o gwcis gennym ni a rhai trydydd parti.

Hysbysebu – Mae Anni yn defnyddio’r cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am eich ymweliad â’n gwefan, y cynnwys a welsoch, y dolenni a ddilynwyd gennych a gwybodaeth am eich porwr, dyfais a’ch cyfeiriad IP. Weithiau mae Anni yn rhannu rhai agweddau cyfyngedig ar y data hwn gyda thrydydd partïon at ddibenion hysbysebu. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu data ar-lein a gesglir drwy gwcis gyda’n partneriaid hysbysebu. Mae hyn yn golygu, pan fyddwch yn ymweld â gwefan arall, efallai y dangosir hysbysebion i chi yn seiliedig ar eich patrymau pori ar ein gwefan ni.

Sut i reoli cwcis

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis, ac mae’r wefan uchod yn dweud wrthych sut i gael gwared ar gwcis o’ch porwr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithio o ganlyniad.

Polisi preifatrwydd gwefannau eraill

Mae gwefan Anni yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae ein polisi preifatrwydd yn berthansol i wefan Anni yn unig. Os ydych yn parhau i ddolenni a gwefannau erail, darllenwch eu polisi preifatrwydd nhw. 

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Mae Anni yn cadw y polisi preifatrwydd dan adolygiad rheolaidd ac yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ym mis Awst 2020.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am bolisi preifatrwydd Anni, y data syr ydym yn ei gasglu amdanoch, neu yr hoffech ddefnyddio un o’ch hawliau diogelu data, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Ebostiwch: helo@anni.cymru

Os hoffech roi gwybod am gŵyn neu os ydych yn teimlo nad yw Anni wedi mynd i’r afael â’ch cwyn mewn modd boddhaol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.