Mis Mai 2020 rhoddwyd wbod ini y byddai gennym ni lawer mwy o amser ar ein dwylo. Fel pawb arall, roedden ni dan glo yn ein cartrefi ac yng nghanol pandemig byd-eang. Y ddwy ohonom ni yn ein tridegau, yn bryderus am y presennol, yn nerfus am y dyfodol ac yn dioddef o’r ‘imposter syndrome’ ers amser.

Dechreuon ni feddwl am sut y dylen ni gadw ein hunain yn brysur … a’n gall. Roedd angen ini ddechrau meddwl am ffyrdd creadigol o ddechrau ennill ychydig i topio’r furlough fyny a phwy a wyr…  efallai un diwrnod yn dod yn annibynnol yn ariannol.

Roedd pawb ohonon ni wedi cael ein heffeithio gan y pandemig mewn un ffordd neu’r llall. Roedd cymaint wedi colli swyddi, wedi eu rhoi ar ‘furlough’, wedi cael eu gadael heb gymorth na chefnogaeth  ac yn teimlo’n ddi-werth ac yn wynebu ansicrwydd ariannol. A oedd ffordd y byddem yn gallu creu rhyw fath o incwm a sefydlogrwydd ychwanegol tra’n helpu eraill hefyd?

Un diwrnod, gyda rhestr hir o anrhegion pen-blwydd i’w prynu (ar-lein wrth gwrs, gan fod y siopau ar gau o hyd). Mi nath e daro ni nad oedd ‘na un wefan y gallem fynd iddi i chwilio am nwyddau gwahanol a gwreiddiol lle byddai modd cefnogi cwmnïau annibynnol lleol a bod y nwyddau i gyd wedi’u gwneud yng Nghymru.

Roedd ein ffrindiau hefyd yn son nad oedd ‘na fersiwn Cymraeg o’r ‘marchnadoedd arlein’ adnabyddus ‘na’! Mi oedden i eisiau gwefan lle fyddai modd dod o hyd i anrhegion anghyffredin, gwreiddiol ac o Gymru.

Mae hi wedi bod yn freuddwyd erioed i redeg busnes ein hunain … ai hwn oedd y cyfle? Fe wnaethon ni chwalu unrhyw amheuon oedd ‘da ni a mynd amdani. Prynwyd llyfrau nodiadau newydd (does dim byd tebyg i lyfr nodiadau newydd sbon ar gyfer rhestrau a chynlluniau cyffrous) a mynd ati. Gwnaed rhestr o’n ‘wish lists’ ni o gwmniau annibynnol a dechrau adeiladu’r wefan.

Doedd e ddim yn hawdd…mi oedden ni ychydig allan o’n ‘comfort zone’ ond roedd ein cefndir ni a’n gwaith digidol yn gymorth mawr ac yn sylfaen da. Roedd y ddwy ohono ni, sy’n reit dda am wastraffu amser a gor-feddwl pethau yn dechrau RILI ffocysu! 

Aed ati i ddechrau cysylltu â chwmniau annibynnol ac roedd yr adborth yn hollol ANHYGOEL a mor galonogol. Roedd ein ffrindiau a’n teulu hefyd mor gefnogol ac yn meddwl ei fod yn syniad da felly rhoddodd hynny mwy o hyder ini fynd amdani. Roedd yn bwysig iawn i ni ein bod yn creu rhywbeth a fyddai hefyd yn helpu ac yn cefnogi cwmnïau annibynnol o Gymru.

Dyw e ddim wedi bod yn hawdd o gwbl. Roedd jyglo bywyd bob dydd a dod o hyd i’r amser i wneud pethau yn ymddangos yn amhosibl rhai dyddiau. Weithiau roedd y rhestrau yn aros yn eu hunfan ac roedd na anawsterau. Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar ein cynllun a gan bwyll bach dechreuodd y busnesau bach ymuno â Anni.

Ry’n ni wir yn credu yn Anni … mae e di helpu cymaint i chwalu’r ‘imposter syndrome’ yna sydd wedi bodoli ers mor hir ac mae Anni wedi helpu ni i gadw fynd yn ystod cyfnod ansicr iawn. Ni ‘di dysgu cymaint ar hyd y daith a dim ond megis dechrau ydyn ni.

Mae’r gôt ffwr ymlaen (faux wrth gwrs), lipstick ‘mlaen ac ry’n ni’n barod … dyma Anni.